top of page
Lotus-Flower.jpg

SOMATIC EXPERIENCING

Föreningen Sverige
Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för medlemmar i SE-föreningen Sverige

2015-05-11

1  Syfte

Riktlinjerna är vägledande för medlemmarnas praktik av SE, som behandlare, psykoterapeut, lärare, organisatör av utbildningen, handledare och forskare.

2  Grundläggande principer

De etiska riktlinjerna ska:

 • ge vägledning för etisk och professionell praktik av SE som föreningens medlemmar är förpliktigade att uppfylla

 • ge stöd för kvalitetssäkring vid utövande av SE-behandlingen

 • ge vägledning för etiskt och professionellt kollegialt förhållningssätt

 • ligga till grund för rådgivning om, och klagomål vid överträdelse av de etiska riktlinjerna.

 

3  Generella riktlinjer för utövande av SE-behandling

SE är en kunskap och förmåga att återetablera nervsystemets självreglerande funktioner när det är obalans som följd av inre och yttre belastningar (chock, trauma och utvecklingsmässig stress) som överstiger personens resurser.

 • Det är den enskilda medlemmens ansvar att integrera SE-professionen i den/de metoder, som den berörda behärskar sedan tidigare med hänsyn tagen till denna/dessa metoders etiska riktlinjer.

 • Föreningens etiska riktlinjer bygger på förutsättningen att utbildningen till SE® - practitioner är en specialistutbildning som påbyggnad ovanpå den/de kompetenser som är en förutsättning för att bli antagen till utbildningen och för att bli medlem i SE-föreningen Sverige. (Utbildning som Somatic Experiencing ® (SE) Practitioner är en kompletterande utbildning som kräver grundläggande utbildning inom hälsa och/eller social omsorg eller psykoterapeutisk utbildning och erfarenhet.)

 • Riktlinjerna kompletterar de etiska riktlinjer som medlemmarna följer i sina respektive professioners föreningar.

 • SE-föreningen är som medlem av EASE förpliktigad till att följa de över tid gällande riktlinjerna för EASE (European Association Somatic Experiencing).

 

3.1 Ansvarsområden

3.1.1  Respekt för personens rättigheter och värdighet

 • Medlemmar i SE-föreningen visar respekt för individens grundläggande mänskliga rättigheter, värdighet och integritet och är ansvarig för att deras professionella kunnande och vetande inte används på ett sätt som kränker, utnyttjar eller förtrycker individen.

 • Medlemmen respekterar det vetande, insikt, erfarenhet och expertis som klienter, studerande, handledare och relevant tredje part har.

 

3.1.2  Tystnadsplikt och förtrolighet

 • Medlemmen respekterar individens förtrolighet genom sin tystnadsplikt om det som hen får veta om personen och andra under utövande av sin praktik.

 • Vid kännedom om kriminella förhållanden lyder medlemmen under allmän strafflag.

 

3.1.3  Informerat samtycke

 • Medlemmen gör det möjligt för klienten, den studerande, den handledde, att samtycka till de planerade aktiviteterna och berättar kontinuerligt om sina handlingar och de troliga effekter de får, så att personen har möjlighet att välja om hen vill delta eller inte.

 • Om medlemmen skall lämna upplysningar om sin klient i skriftlig form i professionellt sammanhang kräver det samtycke från klienten och klienten skall ges möjlighet att ta del av hela innehållet i redogörelsen.

 

3.1.4  Saklighet och tydlighet i relationen

 • Medlemmen får aldrig utnyttja sin auktoritet och professionella kompetens ekonomiskt eller personligt i relationen.

 • Medlemmen är ansvarig för att hålla professionella och personliga gränser gentemot klienten.

 • Medlemmen ingår aldrig i sexuella eller intima relationer till klienter, studerande, handledda så länge de är i ett beroendeförhållande.

 

3.2 Kvalitetssäkring, professionell standard och kompetens

 • Medlemmen strävar efter att utveckla och upprätthålla hög professionell kompetens i sitt arbete och förbinder sig att hålla sig à jour professionellt via egen terapi, handledning och deltagande i kurser inom professionen.

 • Medlemmen skall vara medveten om sina starka och svaga sidor både professionellt och mänskligt och därigenom kunna värdera realistiskt med vilken kompetens hen påtar sig uppgifter. Medlemmen ska praktisera innanför gränserna för sin förmåga som resultat av utbildning, träning, erfarenhet, personlig styrka och personliga begränsningar.

 • Medlemmen är uppmärksam på de begränsningar och möjligheter som ligger i metoden och söker professionellt stöd i svåra situationer.

 

3.3 Kollegialt ansvar

 • Medlemmen behandlar och talar om kollegor, lärare, studerande och andra professionella grupper med respekt.

 • Medlemmen respekterar kollegors och andra professionella gruppers särskilda kompetens, förpliktelser och ansvar i Sverige och utomlands.

 • Medlemmen ska vara öppen för kollegial och offentlig feedback av sitt arbete.

 • Medlemmarna tar vara på varandra genom att erbjuda hjälp och stöd till varandra i etiska frågor.

bottom of page