top of page
Lotus-Flower.jpg

SOMATIC EXPERIENCING

Föreningen Sverige
Stadgar

Stadgar SE-föreningen Sverige

2015-02-18

§1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTESORT

Somatic Experiencing®Föreningen Sverige, Stockholm.

§2 ÄNDAMÅL

 • Att verka för att sprida kunskap och medvetenhet om SE i Sverige.

 • Att verka för en kvalitetssäkring av SE-terapeuter i Sverige bland annat genom samarbete med utbildningsorganisatörerna.

 • Att skapa ett medlemsregister.

 • Att erbjuda medlemmarna ett forum för tillhörighet och samverkan.

 • Att informera om och erbjuda fortbildning.

§3 MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING

Krav för medlemskap är en godkänd SEP-certifiering eller student som avslutat ”Intermediate nivå” i SE utbildningen och är under utbildning till SEP. Studentmedlemskap äger ej rösträtt på årsmöte. Ansökan om medlemskap görs hos styrelsen som godkänner eller avslår medlemskap.

§4 ÅRSMÖTE

 1. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, på vilket varje närvarande röstberättigad medlem har en röst. Ordförande har utslagsröst.

 2. Ordinarie årsmöte äger rum senast 31 mars. Kallelse sker via mejl till medlemmarna senast en månad före årsmötet. Bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt eventuella motioner och styrelsens yttrande över dessa skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

 3. Dagordningen vid ordinarie årsmöte skall innehålla följande punkter:

  • Årsmötets öppnande

  • Fastställande av dagordning

  • Frågan om mötets behöriga utlysande

  • Val av mötesordförande

  • Val av mötessekreterare

  • Val av två justerare, tillika rösträknare

  • Styrelsens verksamhetsberättelse

  • Styrelsens ekonomiska berättelse

  • Revisionsberättelse

  • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

  • Motioner

  • Fastställande av medlemsavgift

  • Val av styrelse, suppleanter och revisorer

  • Övriga frågor som närvarande medlemmar vill anmäla till styrelsen för vidare behandling.

  • Årsmötets avslutande

  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
  Varje medlem har en röst och ordföranden har utslagsröst.
  Nya punkter på dagordningen kan ej tas upp på årsmötet.

 4. Årsmötet kan besluta om och bilda arbetsgrupper.

 5. Beslut på årsmöte görs genom majoritet av de röstberättigade. Ordföranden har utslagsröst.

 6. Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det erforderligt eller om minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Styrelsen sänder ut dagordning senast sju dagar efter att extra årsmöte begärts och årsmöte hålls senast fyra veckor efter utlysandet.

 7. Beslut på extra årsmöte tas genom majoritet av de röstberättigade. Ordföranden har utslagsröst.

 

§5 STYRELSEN

 1. Mellan årsmöten är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Ordföranden har utslagsröst.

 2. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, två ledamöter och två suppleanter och förpliktar sig att sammanträda minst 4 gånger per år. Minst ett tillfälle behöver vara i form av fysiskt möte.

 3. Mandatperioden för styrelsen är två år. Styrelsemedlemmar kan återväljas. Styrelsen konstituerar sig själva på första styrelsemötet och fördelar styrelseuppdragen internt.

 4. Styrelsen kan besluta om och bilda arbetsgrupper.

 5. Styrelsen för beslutsprotokoll.

 6. Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning och skall inför ordinarie årsmöte sammanställa verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

 

§6 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

§7 EKONOMI

Betalning av medlemsavgift krävs för medlemskap i föreningen. Avgifternas storlek beslutas på årsmötet.

 1. Föreningen kan skaffa sig intäkter genom egna aktiviteter och arrangemang.

 2. Föreningens medel skall användas i överensstämmelse med ändamålsparagrafen.

 

§8 VERKSAMHET OCH RÄKENSKAPSÅR

 1. Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

 2. Räkenskap för föregående år sänds till medlemmarna tillsammans med dagordning för årsmötet.

 3. Räkenskapen skall dessförinnan revideras av på årsmötet två valda revisorer.

 

§9 STADGEÄNDRINGAR

 1. Förändringar i dessa stadgar kräver beslut på ordinarie eller extra årsmöte med två tredjedelars majoritet.

 2. Förslag till ändringar skall vara utsänt tillsammans med dagordningen.

 

§10 UTESLUTANDE

 1. Styrelsen kan föreslå uteslutande av medlem.

 2. Uteslutning kan endast beslutas på ordinarie eller extra årsmöte.

 

§11 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 1. Föreningen röstar om upplösande vid årsmötet, varvid 4/5 delars majoritet krävs.

 2. Föreningen upplöses om årsmöte ej genomförts på två år.

 3. Vid upplösning skall eventuellt ekonomiskt överskott användas till nyttiga ändamål som överensstämmer med föreningens ändamål.

bottom of page